Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Behalve indien uitdrukkelijk anders wordt vermeld in de voorliggende algemene verkoopsvoorwaarden, gelden de verkoopsvoorwaarden zowel voor bestellingen die via het internet worden geplaatst als voor bestellingen per telefoon, fax, post of e-mail. Gelieve kennis te nemen van deze voorwaarden vóór u uw bestelling valideert.

 

 

1.

De voorliggende algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die de Koper doet bij Mimeos s.a. (de “Verkoper”) via internet.

2.

Behalve indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen tussen de partijen, vormen de bepalingen en voorwaarden die in de voorliggende algemene verkoopsvoorwaarden zijn opgenomen het geheel van afspraken overeengekomen tussen de partijen. De toepasselijkheid van andersluidende bepalingen die voorkomen op de bestelbonnen of andere documenten die uitgaan van de Koper, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.

De aanbiedingen uitgaande van de Verkoper worden zonder enige verplichting gedaan en kunnen te allen tijde herzien worden zonder voorafgaande kennisgeving.

4.

Alle verkoopprijzen zijn exclusief belastingen of andere heffingen. Iedere nieuwe fiscale last, douaneheffing of transportkost, die de kostprijs zou verhogen in de loop van de uitvoering van een transactie of een bestelling, zal bovenop de afgesproken prijs worden aangerekend (de Koper erkent dat de B.T.W. eveneens van toepassing is op deze heffingen).

5.

Alle prijsaanbiedingen van de Verkoper worden gegeven zonder enige verplichting voor de Verkoper, tot op het ogenblik dat er een overeenkomst is bereikt.

6.

De bestelde hoeveelheden moeten overeenkomen met de standaardhoeveelheden van de verpakkingen, die door de Koper gekend zijn.

7.

Behalve andersluidende bepaling, reizen de goederen vanaf het vertrek uit het magazijn van de Verkoper voor rekening en voor risico van de Koper, ongeacht de wijze van transport.

8.

U beschikt over 14 werkdagen vanaf de leveringsdatum van uw bestelling om de goederen terug te sturen die u niet bevallen. Klachten betreffende de hoeveelheden, kwaliteit en/of de uitvoering, meegedeeld na deze periode, zullen niet aanvaard worden. Iedere klacht dient per aangetekend schrijven meegedeeld te worden. Het terugsturen gebeurt op uw kosten en verantwoordelijkheid en elk risico dat verbonden is aan het terugsturen van de goederen is voor uw rekening (beschadiging, breken, diefstal…).Vind de volledige procedure op onze website in het kader “na Verkoop”. 

9.

Vertragingen in de levering van de goederen kunnen niet leiden tot het annuleren van de bestelling en kunnen geen aanleiding geven tot een schadevergoeding.

10.

Specifieke voorwaarden voor wat betreft bestellingen die door de Koper geplaatst worden langs elektronische weg, zoals bijvoorbeeld met behulp van het bestelsysteem dat beschikbaar is op het gedeelte van de site van de Verkoper dat bestemd is voor klanten (hierna verkort “het internet-bestelsysteem”):

 

10.1

Het gebruik van de site en/of van het internet-bestelsysteem veronderstelt de aanvaarding van de voorliggende algemene verkoopsvoorwaarden.

10.2

De partijen wijken uitdrukkelijk af van de verplichtingen die zijn opgenomen in de artikels 8 § 1, 9 en 10 van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij: de informatie gegeven op de site en de ontvangstbevestiging die door de Verkoper wordt opgestuurd, volstaan om aan de informatieverplichtingen van de Verkoper te voldoen.

10.3

De Verkoper waarborgt niet dat het uitwendig aspect van de produkten die men kan bestellen op zijn site perfect overeenstemt met dat van de overeenstemmende produkten op de foto’s die op de site staan.

10.4

De paswoorden en gebruikersnamen (of login) – hierna “de codes” genoemd – die worden overgemaakt aan de gebruikers van het internet-bestelsysteem zijn strikt vertrouwelijk. Iedere bestelling die wordt geplaatst door middel van de codes van een gebruiker (weze het de beheerder van de Koper of een vertegenwoordiger), zal de Koper verbinden. Ingeval er vermoed wordt dat de codes van een gebruiker aan derden bekend zijn, zal de Koper de Verkoper hier onmiddellijk over informeren opdat er passende maatregelen genomen kunnen worden.

10.5

De Verkoper wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade die veroorzaakt zou worden aan de Koper of diens informatiesysteem ten gevolge van het gebruik van het internet-bestelsysteem

10.6

De levering is helemaal gratis indien uw bestelling minimum 80 euro incl. BTW bedraagt.
Indien uw bestelling minder dan 80 euro incl. BTW bedraagt, worden verzendkosten van 6.05 euro incl. 
BTW aangerekend.
Levering overal in Belgie en Luxemburg.

11.

De partijen verbinden zich ertoe de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens te respecteren. De informatie die gegeven dient te worden betreffende de verwerking van persoonsgegevens onder de verantwoordelijkheid van de Verkoper, wordt vermeld in de Privacy Policy. Deze Policy staat op de site van de Verkoper, en het kan eveneens worden toegestuurd op eenvoudige aanvraag.

12.

De Verkoper kan de Koper af en toe aanbiedingen toesturen die afkomstig zijn van zijn leveranciers. In geen enkel geval zal de Verkoper aansprakelijk zijn voor de wettelijkheid of de goede uitvoering van deze aanbiedingen.

13.

De Verkoper wijst iedere aansprakelijkheid van de hand in het geval de produkten, die door de Verkoper vervaardigd dienen te worden volgens de instructies van de Koper, zouden vallen onder een octrooi of welk gedeponeerd model dan ook.

14.

In het geval het geleverd produkt een gebrek vertoont, beperkt de waarborg van de Verkoper - voor zover toegelaten door de toepasselijke wettelijke bepalingen van dwingend recht - zich tot het terugbetalen van de prijs van het produkt, welke ook de gevolgen zijn van het gebrek. Eveneens binnen de grenzen van hetgeen toegestaan is door de wet, zal geen enkele andere schade ten laste van de Verkoper vallen, zij het schade aan de Koper of aan derden, zelfs indien het lichamelijke schade aan personen betreft. Geen enkel produkt mag worden teruggestuurd zonder de schriftelijke toestemming van de dienst naverkoop. Een dergelijke toestemming houdt in geen geval in dat de Verkoper erkent dat de teruggestuurde goederen gebrekkig of niet-conform zijn. In elk geval zal het teruggestuurde goed reizen op kosten en op risico van de Koper.

15.

Zolang de goederen en de eraan verbonden kosten niet volledig betaald zijn, mag de Koper de verkochte goederen niet verkopen, in onderpand geven of zich er op enige andere manier van ontdoen.

16.

De Koper zal eigenaar worden van de goederen op het ogenblik dat alle facturen die daarop betrekking hebben, betaald zijn.

17.

Indien de Koper de verplichtingen, gestipuleerd in dit document of in gelijk welk ander contract aangegaan met de Verkoper, niet naleeft, heeft de Verkoper het recht om het contract te ontbinden, waarbij zijn rechten om schadevergoeding te eisen gevrijwaard blijven. Daarenboven worden alle andere verschuldigde bedragen evenals alle wissels die nog hangende zijn en de invorderingskosten onmiddellijk opeisbaar.

18.

Indien één van de bepalingen van deze overeenkomst ongeldig verklaard zou worden, zal deze ongeldigheid in geen geval de geldigheid van de andere bepalingen aantasten.

19.

De voorliggende algemene verkoopsvoorwaarden kunnen op ieder ogenblik aangepast worden. De aangepaste voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle bestellingen die worden geplaatst nadat deze nieuwe voorwaarden meegedeeld worden aan de Koper of, voor wat betreft de bestellingen die via het internet-bestelsysteem worden geplaatst, na de publicatie van de nieuwe voorwaarden op de site.

20.

Bij betwisting betreffende de levering van produkten en/of de uitvoering van diensten, zijn enkel de Rechtbanken van Brussel bevoegd.

21.

Het Belgisch recht is van toepassing op de voorliggende overeenkomst


 

 

Terug

Welkom terug!

E-mailadres:


Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten?

Aanmelden voor Nieuwsbrief